دوره ها و کلاس ها

دوره ها و کلاس های وت یار شامل دوره ها نگهداری حیوانات خانگی، آبزیان و … هچنین اصول و روش های مراقب از حیوانات است. همچنین دوره های تخصصی و عمومی با موضوعات مختلف جهت علافه مندان و دانشجویان.