گازهای محلول در آکواریوم

یکی ار مهمترین عوامل در بقاء آکواریوم گازهای محلول است. کم و زیاد بودن گاز های محلول برای آبزیان بسیار خطرناک است و باعث از بین رفتن آنها میشود. گازهای محلول از جمبه اکسیژن، کربن دی اکسید، آمونیاک